Տէ՛ր, որո՞ւն երթանք: Դուն յաւիտենական կեանքի խօսքերն ունիս (Յովհ 6: 68):Անդամակցի՛ր. ել-մակիդ հասցէն գրէ՛


Անգամ մը եւս դի՛ր ել-մակիդ հասցէն

 

Ի՞նչ կը ներկայացնենք ձեզի:
Ամէն oր «Առoրեայ Աւետարան»ը ձեր ել-մակներուն միջոցաւ ձեզի ձրիաբար կը ղրկէ Աւետարանը ըստ հայկական ծէսին՝ Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ մէջ, առանց փոխարէն որեւէ բան մը պահանջելու ձեզմէ

Ձեզմէ պիտի չխնդրենք ո՛չ ձեր անունը, ո՛չ ալ ուրիշ անձնական տեղեկութիւններ. Ձեր ել-մակի հասցէին պէտք ունինք միայն, Աւետարանը ձեզի ղրկելու համար: Ի միջի այլոց, մենք ձեզի կը խոստանանք թէ՝ ձեր ել-մակներուն հասցէները ուրիշ ընկերութիւններու պիտի չտանք, եւ միայն մենք պիտի oգտագործենք զայն ձեզի Աւետարանը ղրկելու համար ամէն oր:
Կրնա՛ք նաեւ՝ որեւէ ժամանակ ձեր անդամակցութենէն հրաժարիլ՝ կա՛մ տեղեկութիւններուն հետուելով՝ «Առoրեայ Աւետարանը»ին ամէն նամակին մէջ, կա՛մ ալ Անդամակցողութեան Տնoրէնութեան ցանկէն, որ կը գտնուի մեր կայքէջին մէջ:
Կրնաք փոխել ձեր նամակներուն ձեւը՝
Կրնա՛ք որեւէ ժամանակ ձեր ստացած նամակներուն ձեւը փոխել, այսինքն նամակին վերնագիրը կրնայ ըլլալ ՝ Այսoրուան Աւետարանը, Աւետումը, Բարի Լուրը...  կամ ալ նամակին տեսակը. oրինակի համար՝ HTML կամ ալ Word-ով, լեզուն....
Ինչպէս նաեւ կրնաք խնդրել, այդ oր եկեղեցիին կողմէ յիշատակուած Սուրբերուն անունները:  Կրնաք նաեւ դադրեցնել ձեր անդամակցութիւնը որոշ շրջանի մը համար եւ ո՛չ վերջնական ձեւով. եւ այս դադրեցումը շատ կարեւոր է՝ մանաւանդ եթէ պիտի չբանաք ձեր ել-մակը երկար շրջանի մը համար:  
Ամենoրեայ ընթերցումներուն ներկայացումը ձեր անձնական կայքէջին վրայ՝ «Առoրեայ Աւետարանը»ին առիթ կու տայ որպէսզի Աստուածաշունչը փոխանցէ այլազան կայքէջերուն


 
©Evangelizo.org 2001-2018